Latest News

YGGLLAN: SNOW DAY 8/3/2023

Yn dilyn trafodaethau gyda’n cwmniau bws a’r rhagolygon am fwy o eira i ddod hwyrach y bore yma. Rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau yr ysgol heddiw Dydd Mercher 08.03.23

 

Following conversation with bus companies and further snow expected later this morning, we have decided to close the school today, Wednesday 08.03.23

 

Diolch am eich cefnogaeth a chydweithrediad / Thank you for your support and cooperation.

Meurig Jones

YGGLLAN: Swydd Cynorthwy-ydd Clerigol

Dyma gyfle arbennig i ymuno ag ysgol flaengar a llwyddiannus mewn cyfnod cyffrous yn ei
hanes. Mae gennym dîm brwdfrydig o staff sydd yn ymroi’n llwyr i gynnal safonau uchaf o ddysgu
ac addysgu a chyflawniad dysgwyr. Chwiliwn am berson brwdfrydig ac ymroddgar i gynorthwyo
gyda’r gwaith gweinyddol yn yr ysgol, yn benodol gwaith dyblygu ynghyd â gwaith llungopïo,
gweinyddol cyffredinol a chymorth cyntaf.

Hysbyseb Cynorthwy-ydd Clerigol-Mai 23 cy

Mae’r gallu i siarad cymraeg yn bwysig ar gyfer y swydd yma.

YGGLLAN: Athro/awes Dylunio a Thechnoleg

(gwahoddir ceisiadau gan unigolion sy’n arbenigo o fewn unrhyw agwedd o’r pwnc)

Llawn amser a pharhaol (ystyrir ceisiadau am ran amser yn ogystal)

Graddfa Gyflog Athrawon

ar gyfer Medi 2023

Dyma gyfle arbennig i ymuno ag ysgol hapus, blaengar a llwyddiannus, ble mae gennym dîm brwdfrydig a thalentog o staff sydd yn ymroi’n llwyr i gynnal y safonau uchaf o ddysgu ac addysgu a chyflawniad ein dysgwyr. Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yw unig ysgol uwchradd Gymraeg sir Pen-y-bont ar Ogwr ac o ganlyniad i’n perfformiad da, rydym wedi ei sefydlu fel ysgol sydd â safonau uchel a gweledigaeth glir. Lleolir yr ysgol i’r de o bentref hanesyddol Llangynwyd, llai na 10 munud o gyffordd 36 yr M4. Mae iddi gysylltiadau rhwydd a pharod o Abertawe i’r gorllewin (llai na 30 munud) a Chaerdydd i’r dwyrain (25 munud). Mae’r ysgol yn gweithio’n agos gydag ysgolion uwchradd eraill wrth ddatblygu ein cwricwlwm newydd, ynghyd â chynnig amryw o gyfleoedd datblygiad proffesiynol i’n staff.

Am ragor o wybodaeth cliciwch ar y linc isod

athroawes-dylunio-a-thechnoleg

 

 

YGGLLAN: EXAM INVIGILATORS POST

Gwarchodwyr Arholiadau / Examination Invigilators
ar gyfer Mai-Mehefin 2023 / initially for May-June 2023
SCP 2 £10.60 yr awr / SCP 2 £10.60 per hour

We are seeking to build upon our current team of invigilators by appointing additional dependable
individuals to undertake the roles of examination invigilators during the school’s external examinations
season. Working hours are flexible but we expect the individuals to be available for work during school
hours during the period May to June 2020. There may also be the opportunity to accept additional
invigilating work throughout the year during periods of internal examinations and also external
examinations held during November, December and January

Forf further information please click on the link below.

Exam invigilators position 2023

 

JOBS: Exam Invigilators

We are seeking to build upon our current team of invigilators by appointing additional dependable
individuals to undertake the roles of examination invigilators during the school’s external examinations
season. Working hours are flexible but we expect the individuals to be available for work during school
hours during the period May to June 2020. There may also be the opportunity to accept additional
invigilating work throughout the year during periods of internal examinations and also external
examinations held during November, December and January.  For further information please click on the link  below.

Exam invigilation position 2023