Hysbysiad Preifatrwydd Ysgolion

Hysbysiad Preifatrwydd i Rieni/Gofalwyr

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio pam mae angen gwybodaeth am ddysgwyr arnom a beth rydym yn ei wneud ag ef.

Cyfraith newydd

Mae yna ddeddf newydd o’r enw Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ac mae’n sicrhau bod yn rhaid i unrhyw un sy’n casglu gwybodaeth:

 • Fod yn onest ynghylch pam maen nhw am ei gael
 • Fod yn glir ynghylch yr hyn y byddant yn ei wneud ag ef

Eich Gwybodaeth

Mae mae angen i ysgolion gasglu gwybodaeth am ddysgwyr a’u rhieni/gofalwyr/teuluoedd a rhannu’r wybodaeth gyda’r awdurdod lleol perthnasol, Llywodraeth Cymru ac awdurdodau statudol eraill.

Mae’r categorïau o wybodaeth am y dysgwyr rydym yn eu casglu, eu dal a’u rhannu’n cynnwys:

 • Gwybodaeth bersonol (fel enw, dyddiad geni, rhif unigryw’r dysgwr, rhif unigryw’r dysgwr a chyfeiriad)
 • Perthnasoedd (fel enwau rhieni/gofalwyr ac unrhyw berthnasau neu gysylltiadau eraill a ddarperir i’r ysgol) a manylion cyswllt
 • Nodweddion (fel ethnigrwydd, iaith gyntaf, cenedligrwydd, gwlad geni, crefydd a chymhwysedd am brydau ysgol am ddim)
 • Lefel rhuglder y dysgwr yn yr iaith Gymraeg a sut y cafodd hyn ei asesu/ei ddarparu
 • Gwybodaeth / cyflyrau meddygol (fel alergeddau)
 • Statws anabledd
 • Hanes ysgol
 • Statws cofrestru a statws amser llawn neu ran-amser
 • Gwybodaeth am anghenion dysgu ychwanegol
 • Gwybodaeth ynghylch a yw’r dysgwr yng ngofal yr awdurdod lleol
 • Gwybodaeth ynghylch a yw’r dysgwr yn cael cefnogaeth gan asiantaethau eraill
 • Gwybodaeth am bresenoldeb (fel y sesiynau a fynychwyd, nifer yr absenoldebau a’r rhesymau am absenoldeb)
 • Cyrhaeddiad ac asesiadau addysgol
 • Unrhyw faterion neu broblemau sy’n dod i’r amlwg yn yr ysgol a’r camau a gymerwyd mewn ymateb (fel materion ymddygiadol, gwaharddiadau ac ati.)
 • Gwybodaeth/cofnodion am gwnsela
 • Gwybodaeth ariannol (fel balans prydau ysgol)
 • Delweddau, a all gynnwys delweddau ffotograffig a delweddau CCTV
Pam rydym yn casglu ac yn defnyddio’r wybodaeth hon

Rydym yn defnyddio gwybodaeth y dysgwr:

 • I gefnogi dysgu’r dysgwyr
 • I fonitro ac adrodd ar gynydd dysgwyr
 • I ddarparu gofal bugeiliol priodol
 • I asesu ansawdd ein gwasanaethau
 • I gydymffurfio â’r gyfraith
 • I dathlu llwyddiant
Y sail gyfreithlon ar gyfer ein defnydd o’r wybodaeth hon

Rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth am ddysgwyr dan Ddeddf Addysg 1996 a’r rheoliadau cysylltiedig.

Casglu gwybodaeth am ddysgwyr

Er bod y mwyafrif o wybodaeth am y dysgwr a roddwch inni yn orfodol, mae rhywfaint ohoni yn cael ei darparu i ni yn wirfoddol. Er mwyn cydymffurfio â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, byddwn yn eich hysbysu os oes angen i chi ddarparu gwybodaeth dysgwyr penodol i ni, neu os oes gennych ddewis yn hyn o beth.

Storio data dysgwyr

Rydym yn dal gwybodaeth am ddysgwyr nes bydd y dysgwr yn cyrraedd ei ben-blwydd yn 25 oed.

Pwy rydym yn rhannu gwybodaeth am ddysgwyr â nhw

Fel rheol, rydym yn rhannu gwybodaeth am ddysgwyr yn rheolaidd gydag:

 • Lleoliadau/ysgolion eraill y mae’r dysgwyr yn eu mynychu
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Llywodraeth Cymru ac asiantaethau sy’n gweithredu ar ei ran
 • Consortium Canolbarth y De (hwn yw’r consortiwm addysg rhanbarthol)
 • Darparwyr iechyd ac asiantaethau statudol eraill
 • Gyrfa Cymru
 • Byrddau arholi
 • Ysgol Llanhari
 • Ysgolion clwstwr Llangynwyd
Pam rydym yn rhannu gwybodaeth dysgwyr

Nid ydym yn rhannu gwybodaeth/data am ein dysgwyr gydag unrhyw un heb ganiatâd oni bai fod y gyfraith a’n polisïau yn ein galluogi i wneud hynny.

Mae’n ofynnol i ni rannu gwybodaeth am ein dysgwyr gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru.

Rydym yn rhannu gwybodaeth dysgwyr â Llywodraeth Cymru ac asiantaethau sy’n gweithredu ar ei ran yn statudol. Mae’r rhannu data hwn yn sail i bolisi a monitro ariannu ysgolion a chyrhaeddiad addysgol.

Hawliau

Gwneud cais i weld data personol

Dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gan rieni/gofalwyr a dysgwyr yr hawl i ofyn am fynediad at wybodaeth sydd gennym amdanynt. I wneud cais am eich gwybodaeth bersonol, neu i gael mynediad at gofnod addysgol eich plentyn, cysylltwch â’r ysgol.

Mae gennych yr hawl i:

 • Weld unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi
 • Gofyn i ni newid unrhyw wybodaeth yr ydych yn meddwl sy’n anghywir
 • Gofyn i ni beidio â rhannu eich gwybodaeth, ond ni fydd hyn yn berthnasol pan fydd angen i ni gael cefnogaeth i’r dysgwr neu gadw’r dysgwr yn ddiogel
 • Gofyn i ni gael gwared ar wybodaeth o’n systemau ond ni fydd hyn yn berthnasol pan fydd angen i ni gael cefnogaeth i’r dysgwr neu gadw’r dysgwr yn ddiogel.

Mae gan ddysgwyr (yn amodol ar rai cyfyngiadau) a rhieni/gofalwyr hefyd yr hawl i:

 • Wrthwynebu prosesu data personol sy’n debygol o achosi, neu yn achosi, difrod neu ofid
 • Atal prosesu at ddiben marchnata uniongyrchol
 • Gwrthwynebu penderfyniadau sy’n cael eu cymryd trwy ddulliau awtomataidd
 • Mewn rhai amgylchiadau, gael data personol anghywir ei gywiro, ei flocio, ei ddileu neu ei ddinistrio

Gallwch ofyn am gymorth os ydych yn teimlo nad ydym yn parchu’ch hawliau trwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Y manylion cyswllt yw:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113

www.ico.gov.uk