Gyrfâu

Mae gyrfaoedd a’r byd gwaith yn rhan bwysig o’r cwricwlwm ysgol a’r broses o baratoi pobl ifanc i symud i fyd cyflogaeth yn y dyfodol. Fel ysgol rydym yn sicrhau bod pobl ifanc yn cael cyfleodd i ddysgu am y byd gwaith, y sgiliau, yr wybodaeth a’r cymwysterau sydd eu hangen ar gyflogwyr, a’r holl ddewisiadau gyrfa sydd ar gael. Er nad yn statudol mae’r ysgol yn parhau i gynnig cyfle i ddysgwyr ymgymryd â phrofiad gwaith ym mlwyddyn 10 ac eto ym mlwyddyn 12.

O flwyddyn 7 mae pob dysgwr yn derbyn mynediad i wefan GyrfaCymru sydd â llu o wybodaeth a gweithgareddau sy’n ymwneud â chyflogadwyedd a’r byd gwaith. Yn ogystal mae’r ysgol yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau drwy’r cwricwlwm a diwrnodau Her pwrpasol er mwyn cynorthwyo dysgwyr i wneud dewisiadau gwybodus am eu dyfodol.

 

CA3Gweithgareddau menter fel dylunio a gwerthu cynnyrch neu gwasanaeth

Adnabod a datblygu sgiliau personol a rhyngbersonol

Gwerthfawrogi’r angen i reoli arian personol

Cyflwyniadau am Lwybrau Dysgu ôl 14 a’r farchnad lafur
CA4Her Menter a Chyflogadwyedd Cenedlaethol / Sylfaenol
Datblygu dealltwriaeth am reoli cyllid ac arbed arian.

Datblygu’r arddull o ysgrifennu CV a pharatoi at gyfweliad

Profiad Gwaith

Cyflwyniadau am Lwybrau Dysgu ôl 16 a’r farchnad lafur

Ymweliadau gyrfâu megis Ffair gyrfa amrywiol, SkillsCymru, Prifysgolion

Cyfarfodydd unigol i bob dysgwr i drafod a chynorthwyo â llwybrau ôl 16
CA5Her Menter a Chyflogadwyedd Uwch
Datblygu’r arddull o ysgrifennu datganiad personol a pharatoi at gyfweliad

Adnabod cyfleon gyrfau gan gynnwys addysg bellach, prentisiaethau a swyddi cyflogedig.

Deall nodweddion cyflog a thal.

Datblygu dealltwriaeth am gredyd a lle i gael cyngor di-duedd.

Profiad Gwaith

 

Darparir cyngor di-duedd i ddysgwyr drwy swyddog gyrfau Gyrfa Cymru ac mae gwybodaeth am gyfleon gyrfaol lleol megis prentisiaethau yn cael eu rhannu yn gyson drwy wefan GyrfaCymru.com ynghyd â hysbysfwrdd gyrfau yr ysgol.