Prifathro

Gair Gan y Prifathro Ionawr 2020

COLOFN Y PRIFATHRO

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

Mae’n anodd credu ein bod wedi cyrraedd degawd newydd, a braf dathlu ar ôl deuddeng mlynedd ers agor yr ysgol bod gwaith yn cychwyn ar adnewyddu ein cae aml dywydd! Fel y gwyddoch, hen gae Ysgol Maesteg sydd gennym a gafodd ei osod nôl yn yr 80au! Felly braf fydd erbyn diwedd Mawrth cael defnyddio cae aml dywydd newydd ac adeiladu ar waith caled ein hadran Addysg Gorfforol ac i’w gynnig i dimoedd y gymuned leol.

Mae tymor y Gwanwyn wastad yn un prysur wrth i ddysgwyr a staff baratoi ar gyfer rhagbrofion Eisteddfod yr Urdd sydd eleni yn cael ei chynnal yn sir Ddinbych yn ystod wythnos Sulgwyn. Mae hefyd llu o weithgareddau chwaraeon ar droed gyda’r adran a hefyd Lauren a Jordan swyddogion yr Urdd. Ond yn bennaf oll mae cyfnod prysur yr ochr academaidd i’w hystyried! Bydd nosweithiau opsiynau Cyfnod Allweddol 4 a 5, ynghyd ag arholiadau ymarferol, llafar a dyddiadau cwblhau gwaith cwrs. Beth sydd yn bwysig i’w gofio yw’r angen i drefnu amser i baratoi a chwblhau y tasgau gwahanol hyn. Rydym yn annog dysgwyr i gynllunio amserlen gweithio ar gyfer  adref a manteisio yn y sesiynau ar ôl ysgol a’r bysiau hwyr i gludo adref.

Dymunaf flwyddyn newydd dda i chi gyd ac edrychaf ymlaen i dymor llwyddiannus arall yma yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd!

Amdani Tîm Llan!

 

 

 

 

Post croeso

Croeso i’n gwefan newydd! Mae dewis yr ysgol gywir i’ch plentyn yn hollbwysig ac mae rhieni’n awyddus i sicrhau addysg dda i’w plant, eu bod yn hapus ac yn ddiogel. Yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, cynigwn yr holl agweddau hyn mewn awyrgylch Cymraeg a Chymreig.

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yw’r unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn sir Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn dathlu cyfoeth hanes Cymreig yr ardal ac yn ymfalchïo yn ein llwyddiant ac yn ein gallu i ddatblygu dinasyddion sy’n hollol ddwy-ieithog cyn iddynt adael yr ysgol.

Wrth ddathlu ein penblwydd yn ddeng mlwydd oed fis Medi, ymfalchïwn ym mrwdfrydedd, egni ac ymroddiad ein staff, dysgwyr, rhieni ac ein hysgolion cynradd, wrth adlewyrchu’r dymuniad i gynnig addysg cyfrwng Cymraeg o’r safon uchaf. Fel Tîm Llan gyda’n gilydd anelwn am y gorau, er mwyn cyflawni ein potensial a llwyddo.

Meurig Jones
Prifathro