Gair Gan y Prifathro Ionawr 2020

COLOFN Y PRIFATHRO

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!

Mae’n anodd credu ein bod wedi cyrraedd degawd newydd, a braf dathlu ar ôl deuddeng mlynedd ers agor yr ysgol bod gwaith yn cychwyn ar adnewyddu ein cae aml dywydd! Fel y gwyddoch, hen gae Ysgol Maesteg sydd gennym a gafodd ei osod nôl yn yr 80au! Felly braf fydd erbyn diwedd Mawrth cael defnyddio cae aml dywydd newydd ac adeiladu ar waith caled ein hadran Addysg Gorfforol ac i’w gynnig i dimoedd y gymuned leol.

Mae tymor y Gwanwyn wastad yn un prysur wrth i ddysgwyr a staff baratoi ar gyfer rhagbrofion Eisteddfod yr Urdd sydd eleni yn cael ei chynnal yn sir Ddinbych yn ystod wythnos Sulgwyn. Mae hefyd llu o weithgareddau chwaraeon ar droed gyda’r adran a hefyd Lauren a Jordan swyddogion yr Urdd. Ond yn bennaf oll mae cyfnod prysur yr ochr academaidd i’w hystyried! Bydd nosweithiau opsiynau Cyfnod Allweddol 4 a 5, ynghyd ag arholiadau ymarferol, llafar a dyddiadau cwblhau gwaith cwrs. Beth sydd yn bwysig i’w gofio yw’r angen i drefnu amser i baratoi a chwblhau y tasgau gwahanol hyn. Rydym yn annog dysgwyr i gynllunio amserlen gweithio ar gyfer  adref a manteisio yn y sesiynau ar ôl ysgol a’r bysiau hwyr i gludo adref.

Dymunaf flwyddyn newydd dda i chi gyd ac edrychaf ymlaen i dymor llwyddiannus arall yma yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd!

Amdani Tîm Llan!